ශුද්ධ වූ සමූහයට එක්වන ලෙස ඔබට ආරාධනා!

ශුද්ධ වූ සමූහයට එක්වන ලෙස ඔබට ආරාධනා! 11 වන සඳුදා ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 5.30 ට මෙම සමූහය ආරම්භ වේ.